Storno poplatky

• Dojde-li ke zrušení přihlášky na letní příměstský logopedický tábor dříve než 30 dní před začátkem tábora, činí stornovací poplatek částku ve výši 0% z celkové ceny tábora.

• Dojde-li ke zrušení přihlášky na letní příměstský logopedický tábor v období mezi 30. a 14. dnem před začátkem tábora, činí stornovací poplatek částku ve výši 50% z celkové ceny tábora.

• Dojde-li ke zrušení přihlášky na letní příměstský logopedický tábor v období mezi 14. a 0. dnem (začátkem) tábora, činí stornovací poplatek částku ve výši 100% z celkové ceny tábora.

Pokud dítě na letní příměstský logopedický tábor nenastoupí bez zrušení přihlášky, činí stornovací poplatek částku ve výši 100% z celkové ceny tábora.

• V případě nemoci znemožňující účast dítěte na táboře storno poplatky nebudou účtovány. Nemoc je třeba doložit lékařským potvrzením!

• V případě, že přihlášený účastník tábora zruší svou registraci, ale jeho rodiče naleznou a doporučí náhradníka, který se přihlásí a uhradí plnou cenu tábora, nebudou původně přihlášenému účastníkovi účtovány žádné storno poplatky.

• Zrušení registrace na letní příměstský logopedický tábor lze provést prostřednictvím e-mailové komunikace, realizované výhradně z e-mailové adresy rodičů uvedené na přihlášce, na e-mailovou adresu bara.draho@seznam.cz

• V případě předčasného ukončení či přerušení pobytu účastníka na táboře bez zavinění na straně organizátorů tábora nevzniká organizátorům tábora povinnost vrátit zaplacenou cenu, ani její poměrnou část.

• Pokud dojde ke splnění podmínek pro vrácení prokazatelně zaplacené ceny tábora (resp. její poměrné části), organizátoři tábora ji vrátí převodem zaplacené částky na účet, z nějž byla částka zaplacena, a to do 14ti dnů ode dne, kdy došlo k počátku běhu lhůty pro její vrácení (tj. k doručení písemného zrušení objednávky nebo k potvrzení zrušení registrace v případě e-mailové komunikace).